Thành ủy Lào Cai sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ chính trị; sơ kết 3 năm thực hiện Quy định số 60-QĐ/TU của Tỉnh ủy Lào Cai và sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Chiều ngày 28/6, Thành ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Nghị quyết 35); sơ kết 3 năm thực hiện Quy định số 60-QĐ/TU ngày 24/11/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về công tác tuyên vận trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Quy định 60) và sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Đồng chí Đoàn Ngọc Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lào Cai chủ trì Hội nghị; dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Nam, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai vàcác đại biểu các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, báo cáo viên thành phố, đại biểu các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố về hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch dần đi vào nền nếp và hiệu quả, đặc biệt các hoạt động đấu tranh trên không gian mạng đã được tăng cường; tích cực chia sẻ các tin, bài phản ánh tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố, lan tỏa gương người tốt việc tốt trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các cấp và hoạt động của các cộng tác viên được nâng lên.

anh tin bai

Đại biểu dự hội nghị

Sau 3 năm thực hiện Quy định 60 của Tỉnh ủy Lào Cai, công tác tuyên vận trên địa bàn thành phố được thực hiện tốt, có nề nếp, nâng cao về chất lượng; đội ngũ cán bộ tuyên vận từ thành phố đến cơ sở thường xuyên được rà soát, kiện toàn, củng cố và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác tuyên vận đã góp phần quan trọng định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, thông tin kịp thời những vấn đề được cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm; kịp thời đưa các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng cụ thể hóa tại cơ sở, tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Đảng bộ thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Công tác tuyên giáo thành phố trong 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đề án 17 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 04 của Thành ủy về công tác tuyên truyền, vận động giai đoạn 2020 – 2025 góp phần về đích và sớm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Công tác Tuyên giáo của thành phố có nhiều đổi mới, chuyển biến rõ nét về cả nề nếp và chất lượng, bám sát các chỉ đạo của cấp trên và thực tiễn thành phố; đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ thành phố đến cơ sở có bản lĩnh chính trị, tư tưởng lập trường vững vàng, nỗ lực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; công tác tuyên giáo được mở rộng, tăng cường giao lưu, đối ngoại cả trong và ngoài nước; bước đầu ứng dụng mạnh mẽ thực hiện chuyển số trong lĩnh vực tư tưởng, tuyên truyền, vận động. Việc nắm bắt, định hướng dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên, kịp thời kiến nghị giải quyết những vấn đề xã hội quan tâm. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân.

anh tin bai
anh tin bai

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, thảo luận, trao đổi, làm rõ thêm kết quả và một số mặt cần khắc phục trong của công tác tuyên giáo ở các Đảng bộ; giới thiệu một số mô hình mới, cách làm hay trong  công tác tuyên giáo, tuyên truyền thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân. Những kiến nghị, đề xuất liên quan đến cơ sở, vật chất phục vụ công tác học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; giải pháp thực hiện tốt việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; triển khai công tác tuyên vận ở cơ sở...

anh tin bai

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đoàn Ngọc Tuyến phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đoàn Ngọc Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả của hệ thống tuyên giáo toàn thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục phát huy vị trí, vai trò công tác Tuyên giáo của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, ngoài những nhiệm vụ đã được xác định. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm ngành tuyên giáo từ thành phố đến cơ sở cần tập trung thực trong 6 tháng cuối năm 2023 là:

Một là, tiếp thu và thực hiện có hiệu quả 09 nhiệm vụ theo thông báo kết luận của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023.

Hai là, tiếp tục nâng cao nhận thức cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên về công tác tư tưởng, đặc biệt là phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy các cấp;  nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, nghiêm túc trong đánh giá cán bộ.

Ba là, cần đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, trong đó quan tâm cụ thể hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng (tiểu thương, lao động nông thôn; hưu trí…); phấn đấu thành phố phải trở thành đơn vị đi đầu trong đổi mới, sáng tạo các hình thức tuyên truyền, đặc biệt là việc ứng dụng các nền tảng công nghệ số, mạng xã hội phục vụ tuyên truyền.

Bốn là, tiếp tục đưa kết quả tổng kết thực tiễn vào cuộc sống, biên tập các tài liệu và truyền tải đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân (Tài liệu lịch sử, truyền thống văn hóa, con người thành phố Lào Cai….).

Năm là, tăng cường phối hợp giữa ngành tuyên giáo từ thành phố đến cơ sở với các cơ quan, địa phương trong công tác tham mưu cho cấp ủy, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên.

Sáu là, cần lượng hóa, thống kê hóa các mục tiêu, nhiệm vụ công tác tuyên giáo để làm căn cứ thực hiện, đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ công tác tuyên giáo.

Bảy là, phải rà soát tổng thể các cái mục tiêu nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2023, xác định rõ sau 6 tháng đầu năm còn bao nhiêu mục tiêu chưa đạt, nhiệm vụ nào chưa hoàn thiện, tiến độ... Trên cơ sở đó, có kế hoạch, giải pháp thực hiện đảm bảo là tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ, công tác tuyên giáo năm 2023 phải được hoàn thành theo đúng chương trình kế hoạch đặt ra.

Trong đó cần tập trung các nhiệm vụ trước mắt: Tổ chức cuộc thi báo cáo viên; cuộc thi nét đẹp thường ngày; biên soạn lịch sử Đảng bộ thành phố Lào Cai, giai đoạn 1907 – 2022, tổ chức hội thảo lần 2 và tiếp thu hoàn thiện các bản thảo. Đẩy nhanh tiến độ biên soạn và xuất bản bộ sách Văn kiện Đảng bộ thành phố Lào Cai từ khóa I đến khóa IX, giai đoạn 1950 – 1975, dự kiến ra mắt tháng 11/2023 nhân dịp chào mừng 73 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Lào Cai (4/11/1950 – 4/11/2023). Chuẩn bị tốt 08 hoạt động trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai theo Kế hoạch số 216-KH/TU, ngày 03/3/2023 về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958-23/9/2023).

Tám là, tập trung theo dõi các chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, của Thành ủy về công tác tư tưởng; phân công cán bộ trực tiếp theo dõi và đôn đốc thường xuyên, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ theo tiến độ.


anh tin bai

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Nam trao giấy khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy định số 60  của Tỉnh ủy Lào Cai về công tác Tuyên vận

anh tin bai

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đoàn Ngọc Tuyến trao giấy khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35  của Bộ Chính trị khóa XII

anh tin bai
anh tin bai

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy  trao giấy khen cho các cá nhân

Tại hội nghị, Thành ủy Lào Cai tặng Giấy khen 05 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm triển khai thực hiện Quy định số 60  của Tỉnh ủy Lào Cai về công tác Tuyên vận trên địa bàn tỉnh Lào Cai; UBND thành phố Lào Cai tặng giấy khen cho 05 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới./.

Thanh Mai
Tin tức
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1